Επιστολές Υποστήριξης

Συμμετοχή άλλων κοινοτήτων

Ένεκα της παρουσίας του Καθολικού Παρεκκλησιού και της Έπαυλης στο Συγκρότημα Κληρονομιάς, η πρόταση κοινοποιήθηκε και στην Λατινική Κοινότητα της Κύπρου η οποία απέστειλε, μέσω της Α.Ε Κου Μαντοβάνη (Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος) επιστολή υποστήριξης προσφέροντας επίσης να συνεισφέρει μέσω υπηρεσιών από επαγγελματίες που σχετίζονται με τον χώρο. Για τον σκοπο αυτό δόθηκαν σχετικά βιογραφικά σημειώματα. Επιστολές υποστήριξης στάληκαν επίσης από Ευρωβουλευτές καθώς και απογόνους των οικογενειών Diacono και Lapierre.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην ενθουσιώδη υποστήριξη που προσέφεραν οι Κοντεάτες που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Προέδρου του Συνδέσμου Κοντέας Ηνωμένου Βασιλείου Κο Περικλή Ανδρέου και την Γραμματέα Κα. Μαρία Πασχάλη. Ειδική αναφορά πρέπει επίσης να γίνει και στο πλήθος φίλων της Κοντέας από Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Αυστραλία, ΗΠΑ, Δυτικές Ινδίες και Νήσους Γκέρνσυ.

Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε πολύτιμη συμβουλευτική βοήθεια και συμμετοχή από την ομάδα του Έργου για το Πεντάκωμο. Η υποστήριξη και ενεργή συμμετοχή των τωρινών κατοίκων της Κοντέας ήταν και αναμφισβητητα θα συνεχίσει να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην διαδικασία διεκπεραίωσης του Έργου.

Σχετικές Αρχές

Μετά την λήψη της απόφασης για να προχωρήσει η Μελέτη, ετοιμάστηκε και αποστάληκε αριθμός επιστολών που κοινοποιούσαν τους στόχους και προθέσεις του Έργου προς όλες τις εμπλεκόμενες τοπικές αρχές καθώς και την Εκκλησία της Κύπρου και ζητήθηκε παράλληλα η θετική τους προσέγγιση προς το όλο εγχείρημα.

Επιπρόσθετα, στάληκαν επιστολές στον Χωρεπίσκοπο Τρεμυθούντας Βασίλειο καθώς και στα Υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού και Συγκοινωνιών & Έργων (για το Τμήμα Αρχαιοτήτων).

Επαγγελματικά Σώματα

Η Πρόταση κοινοποιήθηκε επίσης στα αρμόδια Επαγγελματικά Σώματα και στις δυο πλευρές. Λήφθηκαν επιστολές υποστήριξης από την ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου), ΣΕΜ (Σύνδεσμος Επιστημόνων Μηχανικών), ΣΕΠΑΗΚ, ΤΟΛΜΗ και το ΚΤΜΜΟΒ (Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών), σώματα τα οποία είχαν δουλέψει σε παρόμοια έργα στο παρελθόν. Πατήστε εδώ για να δείτε το Cyprus Temples.

Παροχείς Υπηρεσιών

Υπήρξε επίσης πολλή προθυμία από πλευράς διαφόρων εμπειρογνωμόνων στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίοι έστειλαν τα βιογραφικά τους σημειώματα. Η γνώση και εμπειρία τους θα είναι ανεκτίμητα στοιχεία για την διαρκή επιτυχία του Έργου.

Ακαδημαϊκοί

Υπήρξε επίσης έντονο ενδιαφέρον για το Έργο από πολλούς ακαδημαϊκούς, οι οποίοι έστειλαν τα βιογραφικά τους σημειώματα. Καθώς υλοποιείται η Πρόταση, ο Οργανισμός θα αναλάβει το έργο ενημέρωσης τοπικών και ξένων ιδρυμάτων μέσω παρουσιάσεων για την πρόοδο του ετσι ώστε να κινηθεί το ενδιαφέρον διαφόρων εμπειρογνωμόνων. Για παράδειγμα, η μελέτη της Έπαυλης, του Παρεκκλησιού και των Υδραγωγών θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει θέμα μελέτης για πανεπιστημιακούς.